Zelfsturende Organisatie

Boeijend Huys heeft zelfsturende teams

Boeijend Huys is een organisatie die bestaat uit zelfsturende teams. Vertrouwen hebben in onze medewerkers is daarin een belangrijk uitgangspunt. Het management heeft daarin een coachende en adviserende rol. Daarnaast waakt het management over de missie en visie van het Boeijend Huys. Deze visie wordt samengevat in een viertal pijlers:

1. Liefde
Binnen Boeijend Huys is er liefde voor bewoners. Dit wordt zichtbaar in een warm huis vol veiligheid en geborgenheid. Tevens wordt liefde zichtbaar in persoonlijk contact met bewoners, familieleden en mantelzorgers.

2. Passie
Boeijend Huys heeft passie voor waardig leven en biedt daarin een alternatief voor reguliere zorg.

3. Respect
Er is respect, ruimte en vrijheid voor zowel de levensvisie als wensen van individuele bewoners.

4. Veiligheid
Veiligheid wordt concreet zichtbaar binnen een veilige woonomgeving en de aanwezigheid van voldoende begeleiders.

liefde | passie | respect | veiligheid
Visie versus medewerkers

Bovenstaande visie vertaalt zich eveneens naar mensen die werkzaam zijn binnen het Boeijend Huys.

1. Veilige werkomgeving
Boeijend Huys wil te allen tijde een veilige werkomgeving bieden. Dit geldt zowel fysiek, persoon als mentaal. Iedereen is gelijkwaardig.

2. Afstand tot de arbeidsmarkt
Als organisatie bieden wij graag een veilige plek aan medewerkers die moeilijk meekomen in de huidige zorgsector. Juist ook medewerkers met een niet-Nederlandse achtergrond zijn van harte welkom. Bovendien is er ruimte voor alle gezindten en religies.

3. Ontwikkeling gaven en talenten
Boeijend Huys focust zich als zelforganisatie op een gezonde ontwikkeling van werknemers. Boeijend Huys is dan ook een broedplaats van nieuwe ideeën. Er is volop ruimte voor het inbrengen van eigen ideeën. Als organisatie kijken we naar waar werknemers goed in zijn, maar ook naar wat beter kan.

4. Verantwoordelijkheid
Boeijend Huys en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Binnen de organisatie werken we vanuit eigenaarschap en gaan we er vanuit dat medewerkers beschikken over de beste ideeën. We leren en vertrouwen elkaar, zelfs na een misstap. Binnen onze organisatie is iedereen gelijk. Er is geen hiërarchie binnen de diverse teams, maar wel ruimte om elkaar open aan te spreken of juist te complimenteren.

Verschillende locaties

Elke locatie binnen Boeijend Huys heeft zijn eigen DNA. Dit wordt op een natuurlijke wijze gevormd door medewerkers en bewoners. Niemand is beter of slechter dan de ander, maar wel anders. Ondanks het eigen DNA, hebben de diverse locaties elkaar wel degelijk nodig. Dit geldt voor zowel Ouderenzorg als Jongerenzorg. Er is altijd volop ruimte om met elkaar samen te werken.

Protocollen
Binnen Boeijend Huys wordt zo min mogelijk gewerkt met protocollen. De protocollen ontstaan vooral uit de teams zelf. Ze ontstaan bijvoorbeeld uit de woongroep als daar behoefte aan is. Protocollen zijn persoonlijk, doeltreffend en erop gericht om medewerkers te helpen.

Inspectie en protocollen
Ons streven om een protocol niet algemeen en bindend te maken, brengt een spanningsveld met zich mee. De inspectie stelt namelijk eisen. Documenten worden daarom veilig opgeslagen in Office365. Aangezien gegevens overal bereikbaar zijn, levert dit een belangrijke bijdrage aan een betere samenwerking.

Taken team

Boeijend Huys als zelforganisatie wordt zichtbaar in de taken van het team:

iedereen gelijk

– Alles wat met zorg en begeleiding te maken heeft
– Het aannemen van nieuwe medewerkers
– Het voeren van intakegesprekken met toekomstige bewoners
– Facilitaire bezigheid in en rondom de woon- en werklocatie
– Beheren maandbudget van elke bewoner

Taken management

De taken van het management zijn onder te verdelen in faciliterende en coachende taken.
Coachend:
– Waken over de missie en visie van de organisatie
– Adviseren op verzoek van teams
– Beschikbaar zijn voor overleg
Facilitair:
– Opmaken arbeidsovereenkomsten
– Verzorgen PGB gelden
– Verzorgen salarisadministratie
– Waken over de financiële gezondheid van Boeijend Huys

Zelfoplossend vermogen
In zelfsturing is tevens ruimte voor zelfoplossend vermogen. Wanneer communicatie goed en positief is, kan bijna alles worden opgelost. Zaken worden zoveel mogelijk binnen het team zelf opgelost. Niemand speelt de baas. Reflectie richt eerst naar binnen en niet naar buiten. Bij twijfel over bepaalde zaken, is het management altijd aanspreekbaar.

Samenvattend

Binnen Boeijend Huys staat de bewoner te allen tijde centraal. Niemand is beter dan de ander, maar binnen elk team is iedereen gelijkwaardig. Communicatie richt zich hoofzakelijk op het maken van een consensus en is oplossingsgericht. Er is ruimte om successen en misstappen te benoemen. Begrippen zoals eigenaarschap en flexibiliteit zijn enorm belangrijk en keren daarom dagelijks terug.

geen managers